top of page

Korisna informacija

Ergoterapija

Radna terapija je važan dio liječenja mnogih neuroloških bolesti. To je rehabilitacijska mjera usmjerena na vraćanje ili poboljšanje bolesnikovih funkcija i sposobnosti. U neurologiji, radna terapija igra ključnu ulogu u liječenju stanja kao što su moždani udar, multipla skleroza, Parkinsonova bolest, demencija i druga neurološka stanja koja mogu dovesti do tjelesnog i kognitivnog oštećenja.

Radni terapeuti blisko surađuju s drugim zdravstvenim radnicima, uključujući liječnike, fizikalne terapeute i logopede, kako bi razvili holistički tretman za pacijenta. Njihove odgovornosti uključuju provođenje sveobuhvatne procjene pacijentove sposobnosti funkcioniranja kako bi se postavili specifični ciljevi terapije. Zatim odabiru aktivnosti koje će pacijentu pomoći da postigne te ciljeve.

U radnoj terapiji mogu se koristiti različite tehnike, uključujući aktivnosti svakodnevnog života (kao što su kuhanje, čišćenje, odijevanje), vježbe ruku i koordinacije te kognitivne vježbe usmjerene na poboljšanje pacijentovog pamćenja, koncentracije i vještina rješavanja problema; pacijent.

Terapija se individualno prilagođava i može se mijenjati ovisno o potrebama pacijenta. Važno je napomenuti da je radna terapija trajan proces u kojem se pacijentu kontinuirano pruža podrška kako bi povratio ili poboljšao svoje funkcionalne sposobnosti.

Ukratko, radna terapija je dragocjena podrška u liječenju neuroloških bolesti. Kroz prilagodbu i korištenje svakodnevnih životnih aktivnosti, vježbi ruku i koordinacije te kognitivnih vježbi, radni terapeut može pomoći pacijentu u poboljšanju funkcionalnih sposobnosti i poboljšanju kvalitete života.

bottom of page